Data protection

Pri návšteve našej internetovej stránky dochádza k tu popísanému zhromažďovaniu, ukladaniu a spracovaniu osobných údajov.

I. ZODPOVEDNÉ MIESTO A SPLNOMOCNENEC PRE OCHRANU ÚDAJOV

Zodpovedné miesto v zmysle platného zákona o ochrane údajov pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracovávaní osobných údajov je:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
v zastúpení konateľom Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstr. 21
44867 Bochum
Spolková republika Nemecko
Tel.: +49 02327/3018-0
Fax: +49 02327/3018-100
E-Mail: info@kompernass.de

Nášho splnomocnenca pre ochranu údajov Jennifer Hogrebe môžete skontaktovať na rovnakej adrese a telefónnom čísle alebo na e-maile.

II. ÚDAJE VZŤAHUJÚCE SA NA POUŽÍVANIE INTERNETOVÝCH STRÁNOK

1. Návšteva našej internetovej stránky

Pri každom použití našej ponuky, automaticky zhromažďujeme a uchovávame tieto údaje na účely umožnenia používania internetových stránok, pričom úložisko slúži len na zabezpečenie IT bezpečnosti (napr. identifikácia útokov na internetovej stránke) a na štatistické účely. Všetky tieto údaje sú uložené tak, že nie je možné priradenie určitej osobe. Nevytvárajú sa predovšetkým žiadne profily používateľov. Nami zozbierané údaje sú: Typ / verzia prehliadača, použitý operačný systém, adresa IP, URL odkazujúceho (predchádzajúca navštívená stránka) a dátum a čas prístupu.

Údaje sa uchovávajú po dobu 2 dní.

2. Osobné údaje pri registrácii a objednávaní

Spracovanie nižšie uvedených osobných údajov prebieha výhradne na základe súhlasu článku 6 ods. 1 písm. 1a nemeckého zákonníka o ochrane údajov (DS-GVO),ktorý je v platnosti od 25.05.2018. Tento súhlas je daný vytvorením používateľského účtu zákazníka nášho internetového obchodu (v prípade registrácie zákazníka nášho internetového obchodu), ako aj počas odosielaní údajov na objednanie tovaru (v prípade objednávky tovaru). V prípade objednania tovaru spracovanie osobných údajov prebieha aj na základe článku 6 ods. 1 písm. 1b DS-GMO, keďže zhromaždené a spracované údaje sú potrebné na splnenie príslušnej zmluvy na dodanie objednaného tovaru.

ktorý je v platnosti od 25.05.2018. Tento súhlas je daný vytvorením používateľského účtu zákazníka nášho internetového obchodu (v prípade registrácie zákazníka nášho internetového obchodu), ako aj počas odosielaní údajov na objednanie tovaru (v prípade objednávky tovaru). V prípade objednania tovaru spracovanie osobných údajov prebieha aj na základe článku 6 ods. 1 písm. 1b DS-GMO, keďže zhromaždené a spracované údaje sú potrebné na splnenie príslušnej zmluvy na dodanie objednaného tovaru.

  • Meno
  • Adresa
  • E-Mail
  • Použitý spôsob platby
  • Objednaný výrobok (výrobky)

Vyššie uvedené údaje sú pre vás povinné, ak chcete odoslať objednávku v našom internetovom obchode. To znamená, že bez súhlasu na zhromažďovanie a spracovanie vyššie uvedených údajov nie je možné cez náš internetový obchod realizovať žiadne objednávky. To isté platí, s výnimkou objednaných výrobkov a súvisiaceho spôsobu platby pre zriadenie používateľského účtu.

Údaje sa uchovávajú po dobu desiatich rokov.

III. PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM VAŠICH ÚDAJOV

Máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti, pričom zákonnosť spracovania vašich osobných údajov, ku ktorému došlo na základe vášho súhlasu až do odvolania, nie je dotknutá. Odvolanie sa môže uskutočniť okrem iného prostredníctvom e-mailu na adresu datenschutz@kompernass.de.

IV. POSTÚPENIE ÚDAJOV

Nami zozbierané údaje odovzdávame len špedičným spoločnostiam, ktoré sú poverené dodaním tovaru a finančným inštitúciám povereným fakturáciou objednávky, a len takom rozsahu, ako sa vyžaduje pre doručenie tovaru resp. fakturáciu.

V.VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA POUŽÍVANIE GOOGLE ANALYTICS

Táto internetová stránka využíva funkcie internetovej analytickej služby Google Analytics. Jej poskytovateľom je spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa tzv. „Cookies“. Sú to textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho využívania internetovej stránky. Informácie získané pomocou súborov cookies o tom, ako túto internetovú stránku využívate, sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú.

V prípade aktivácie anonymity IP adresy na tejto internetovej stránke však spoločnosť Google vašu IP adresu predtým skráti v členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude spoločnosť Google tieto informácie využívať na vypracovanie správ o využívaní tejto internetovej stránky o aktivitách internetovej stránky a poskytovaní ďalších služieb prevádzkovateľovi internetovej stránky súvisiacich s využívaním internetovej stránky a internetu. Spoločnosť Google nezlúči vašu IP adresu, ktorú váš prehliadač poskytol v rámci služby Google Analytics, s ostatnými údajmi.

Ukladaniu súborob cookies môžete zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade nemôžete v plnej miere využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Zhromažďovaniu údajov prostredníctvom súborov cookies vzťahujúcich sa na vaše využívanie internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že si z nasledujúceho prepojenia prevezmete a nainštalujete doplnok prehliadača:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Použitie Google Analytics slúži legitímnemu záujmu spoločnosti Kompernaß, prístupu na internet, realizovaniu internetového obchodu a zhromažďovaniu štatistických údajov o počte návštevníkov a využívaní. Spracovanie údajov na účely sledovania takýchto legitímnych záujmov sa zakladá na článku 6 ods. 1 bode 1 písm. f) DS-GMO.

VI. OSTATNÉ SÚBORY COOKIES

Internetové stránky využívajú čiastočne tzv. cookies. Cookies nespôsobia vo vašom počítači žiadnu škodu a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby boli naše služby užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa odložia vo vašom počítači a váš prehliadač ich uloží do pamäti.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. „dočasné cookies“. Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné cookies zostanú vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto cookies umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Môžete nastaviť prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení cookies, povolil cookies v jednotlivých prípadoch, vylúčil prijatie cookies pre konkrétne prípady alebo vo všeobecnosti a aktivoval automatické vymazanie cookies po zatvorení prehliadača. Funkcia tejto internetovej stránky môže byť obmedzená, keď sú súbory cookies deaktivované.

Použitie Google Analytics slúži legitímnemu záujmu spoločnosti Kompernaß, prístupu na internet, realizovaniu internetového obchodu a zhromažďovaniu štatistických údajov o počte návštevníkov a využívaní ako aj prístupu na naše internetové stránky čo najjednoduchšie a najpohodlnejšie pre návštevníka. Spracovanie údajov na účely sledovania takýchto legitímnych záujmov sa zakladá na článku 6 ods. 1 bode 1 písm. f) DS-GMO.

VII. ŠIFROVANIE SSL

Spoločnosť Kompernaß Handelsgesellschaft mbH prijíma v záujme zabezpečenia účinnej ochrany údajov technicko-organizačné opatrenia. Všetci naši zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých údajoch. Vaše údaje sa považujú za dôverné. Prenos citlivých údajov je šifrovaný pomocou protokolu SSL (Secure-Sockets-Layer). V súčasnosti je to najpoužívanejší a najbezpečnejší spôsob prenosu údajov na internete.

VIII. PRÁVO NA INFORMÁCIE

Máte právo kedykoľvek podľa ustanovení článku 15-21 DS-GMO,

  • požiadať o potvrdenie, či sa budú spracovávať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú,
  • v prípade spracovania vašich osobných údajov žiadať nás o informácie týkajúce sa týchto písomných údajov, najmä čo sa týka účelov spracovania vašich osobných údajov, kategórií spracovávaných osobných údajov, príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli vaše osobné údaje zverejnené alebo ktorým budú zverejnené, najmä v prípade, keď sa jedná o príjemcov v tretích štátoch alebo medzinárodných organizáciách, ako aj informácie o plánovanej dobe uchovávania osobných údajov alebo kritériách na základe ktorých bola táto doba uchovávania stanovená,
  • v jednotlivých prípadoch vyjadriť nesúhlas so spracovaním údajov.
  • im Einzelfall der Datenverarbeitung zu widersprechen.

Ak chcete tieto práva uplatňovať, kontaktujte nášho splnomocnenca pre ochranu údajov na e-mailovej adrese datenschutz@kompernass.de.

IX. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto vám radi odpovieme na vaše otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Ak máte otázky, ktoré v tomto vyhlásení o ochrane údajov nie sú zodpovedané, alebo ak chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte prosím nášho splnomocnenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese: datenschutz@kompernass.de.

Máte tiež právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov krajskému splnomocnencovi pre ochranu údajov a informačnú slobodu Severné Porýnie - Vestfálsko.